Cl-Yhtiöpalvelu Oy

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Cl-Yhtiöpalvelu Oy
Yhteystiedot: clyhtio@cl-yhtiopalvelu.fi

09-823 1003

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Pirkko Myöhänen
Yhteystiedot: pirkko.myohanen@cl-yhtiopalvelu.fi 09-823 1003

Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenottoihin, palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen, liiketoiminnan suunnitteluun ja analysointiin sekä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot
Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti
Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten palvelujen käyttötiedot, laskutustiedot
Markkinointiluvat ja -kiellot
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asema ja tehtävät edellyttävät rekisterissä olevan tiedon käyttöä. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Muut mahdolliset oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.   Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksen määräajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).